Vår PROCESS

Med resurser att ta hand om unga kvinnor med stort stödbehov

Många av de unga kvinnor 18-30 år som kommer till oss har en problembild som är komplex. De har ofta varit utsatta för våld –  fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt – under lång tid. Problem med tillit, depression, posttraumatiskt stressyndrom och självskadebeteende är vanligt bland kvinnorna.  

Vi på UKV har resurser och kompetens att ta hand om dessa kvinnor och utgår alltid från varje individs särskilda behov och förutsättningar i arbetet. 

Yttre och inre skydd

Det första en våldsutsatt kvinna behöver är att komma bort från det reella hotet. Hon behöver ett yttre skydd. Akut placering i vårt skyddade boende tillsammans med stöd av våra kuratorer – kvalificerat kontaktmannaskap – fyller denna funktion.

Nästa steg är det inre skyddet, att stärka självkänslan för att på sikt kunna leva ett självständigt liv. Stor vikt läggs vid det miljöterapeutiska arbetet för att skapa struktur i vardagen med dygnsrytm, sömn, regelbundna måltider, motion och sysselsättning.  

Det rehabiliterande arbetet leds av våra kuratorer vilka också är kvinnornas kontaktpersoner på UKV. De är tillgängliga dygnet runt och fungerar som stöd för kvinnorna både på det skyddade boendet och i skydds- och träningslägenheterna.

Öppenvård, samtal och nätverk

Allt vi gör inom UKV har som syfte att kvinnorna ska kunna leva ett självständigt liv utan våld också på sikt. Därför är öppenvård – bearbetande samtal, stöd- och samtalsgrupper, nätverk och sammankomster – en viktig del i vår process. Kvinnans kuratorer kan fungera som stöd också under denna del i processen.

Att erövra självständighet och en stärkt självkänsla kan ta tid och för att lyckas är det viktigt att, under trygga former, skapa ett nytt liv med mål och framtidstro.

Några av de metoder och verktyg vi använder:

Genomförandeplaner

Genomförandeplanen baseras på vårdplanen från socialtjänsten och innehåller mål som kontakt-personer stöttar kvinnan att uppnå. Syftet är att göra kvinnan delaktig i sin planering.

Hot- och riskbedömningsmanualer

Vi använder manualer för att bedöma hot och risker i form av hedersmanualer och riskanalyser.

Livslinjer

Vi arbetar med livslinjer för att skapa en förståelse för kvinnans livssituation genom att titta på olika perioder i hennes liv utifrån avgörande vägskäl, beslut och händelser samt nätverk.

Ångest-reducerandesamtal

Börjar ofta med andningsövningar och närvaroövningar. Kan sedan utvecklas till undersökande, stödjande och stabiliserande samtal utifrån att kvinnan ofta befinner sig i kris.

Stabiliseringsövningar

Vi använder oss av stabiliserings-övningar för att skapa ett sammanhang och trygghet för kvinnan på boendet, genom att fokusera på här och nu.

Motiverande samtal

Samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Empowerment

Öka känslan av egenmakt samt självkänsla hos kvinnan och därmed öka hennes möjlighet att själv påverka sin livssituation.