Om OSS

Stockholms första kvinnohus

Unga Kvinnors Värn är Stockholms första kvinnohus och vi har arbetat med utsatta kvinnor sedan år 1914. Vi har hela tiden anpassat arbetet till de behov som uppstått när det gäller utsatta kvinnors situation.
Vår vision och målsättning är att stärka unga kvinnor till ett självständigt liv fritt från våld och förtryck. Varje människa har rätt till sitt eget liv. 
Unga Kvinnors Värns boende är ett HVB-hem och står under tillsyn av IVO, Inspektion för vård och omsorg. Placering hos oss sker alltid i samarbete med socialtjänsten. 

Personal

LEDNING

Verksamhetschef

Erica Sandin
Erica är socionom och diakon med lång erfarenhet av chefs- och ledarskap i idéburen sektor.

 

Behandlande personal

Kuratorer

Våra kuratorer utför omvårdnad, kris- och traumabearbetning och är praktiskt stöd för de boende kvinnorna. Alla har minst 3-årig akademisk utbildning och en har grundutbildning i psykoterapi, steg 1.

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter varav en ledamot representerar Stockholms Domkyrkoförsamling och en ledamot Ersta Diakoni. Styrelsen sammanträder 8–9 gånger per år.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Eva Brunne, styrelseordförande
Tidigare biskop i Stockholms stift

Inga-May Petersson, styrelseledamot
Diakon och arbetar som fängelsediakon, representerar Ersta diakoni i styrelsen

Kristina Gustafsson Bonnier, styrelseledamot,
socionom

Agneta Dalemark, styrelseledamot
Socionom och diakon. 

Kerstin Schönning, styrelseledamot, socionom med erfarenhet från socialtjänsten  och privat verksamhet. Grupphandledare

Mikael Halldin, styrelseledamot, diakon i Stockholms domkyrkoförsamling

Britta Wallgren, fd apotekschef, aktiv i domkyrkoförsamlingens olika verksamheter.

Styrelsens uppgifter är fastställda i styrdokumentet Styrelsens arbetsordning.

ÅRSREDOVISNINGAR & STADGAR

Värdegrund

Människan har ett okränkbart värde oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionalitet samt oavsett vad hon gör eller vad andra gör mot henne.

MÄNNISKOSYN
Människan har ett okränkbart värde oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionalitet samt oavsett vad hon gör eller vad andra gör mot henne. Varje person är unik och äger sin berättelse, och bör mötas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Var och en har rätt och möjlighet till handling och förändring. Alla människor har ett ansvar för sig själv, sina livsval och sina medmänniskor, och bör därför uppmuntras att fatta egna beslut. 

På UKV vill vi med kärlek och kunskap stärka kvinnors makt över sina livsvillkor och rätt till ett eget liv. Kvinnor och män har lika värde. Både kvinnor och män har potential att växa och utvidga sina roller men kan ha könsstereotypa förväntningar på sig utifrån normer och samhällsstruktur. En samhällsstruktur med obalans mellan kvinnors och mäns makt har en begränsande och destruktiv inverkan på individ och samhälle. Detta vill UKV genom verksamheten medvetandegöra och motverka för att skapa öppnare och friare livsval.

KRISTEN GRUND
UKV vill möta och stärka unga kvinnor i deras egna existentiella och andliga frågor oavsett religion eller livsåskådning.
En utgångspunkt i arbetet på UKV är att människor har existentiella, andliga och religiösa behov och erfarenheter. Religion är för många en viktig del av den egna identiteten avseende tro och tillit, kulturella uttryck, språk och tradition.

UKV:s erfarenhet i mötet med unga kvinnor visar att tro kan ge styrka och vara till hjälp i kris och svåra situationer och att andligt sökande kan verka stärkande för människans hälsa.

Historik

Unga Kvinnors Värn har arbetat med kvinnor som befunnit sig i kris i över 100 år. Utsattheten och målgruppen har förändrats med samhällets utveckling, men den unga utsatta kvinnan har alltid varit i fokus.

UKV GRUNDAS

UKV grundades år 1914 av Sankt Jacobs församling i samarbete med Ersta Diakonisällskap och var då Stockholms första så kallade kvinnohus. Två diakonissor från Ersta diakonisällskap sökte upp unga kvinnor i risk för prostitution, misär eller annat utnyttjande i Stockholms innerstad.

Det sades redan då att arbete och egen försörjning var vägen till ett självständigt och oberoende liv. UKV hade egen platsförmedling och hembiträdesyrket var det vanligaste. Diakonissorna förde statistik och samarbetade tidigt med andra instanser i staden. Verksamheten finansierades till en början helt av frivilliga gåvor.

KVINNOFRIDSFRÅGOR UPPMÄRKSAMMAS I DEN OFFENTLIGA DEBATTEN

Under 1960-talet bodde unga kvinnor med tungt missbruk och kvinnor med barn på UKV.
Under 1970- och 80-talet uppmärksammades alltmer misshandlade kvinnors situation av kvinnorörelsen och inom den offentliga debatten i Sverige. UKV blev en del av rörelsen som började definiera mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Ett boende som tog hänsyn till kvinnornas behov av skydd och säkerhet blev under denna tid en central funktion i UKV:s verksamhet.

På 1990-talet uppmärksammades unga kvinnor som utsattes för dödshot och mordförsök av nära anhöriga och UKV började ta emot unga kvinnor som behövde skydd och stöd på grund av våld i hederns namn. I början av 2000-talet tog UKV emot de första kvinnorna utsatta för sexuell människohandel.

Miljöarbete

Vi tror på att naturen, skapelsen och människan är ett. Unga Kvinnors Värns värdegrund tar sitt avstamp i FNs deklaration om mänskliga rättigheter som klargör människans okränkbara värde. Därför har jordens naturresurser ett lika okränkbart värde att värna om som människan. Unga Kvinnors Värn vill verka för att hushålla med naturresurser och arbetar därför medvetet med förbättringar mot en miljömässig medvetenhet och ett hållbart samhälle.

Vi strävar efter att i möjligaste mån handla med miljömärkta, etiskt märkta och rättvisemärkta varor. Vi källsorterar för att i möjligaste mån återvinna överblivet till det naturliga kretsloppet. Vi strävar efter att hushålla med energiprodukter för att minimera förbrukningen av naturens resurser.