Fakta & Forskning

Vad säger forskning och statistik om mäns våld mot kvinnor?

Ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa är mäns våld mot kvinnor. Kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser drabbas. Detta våld är därmed både ett samhälls- och folkhälsoproblem.

Här presenterar vi egna och andras undersökningar gällande våld mot kvinnor samt resultat från vår verksamhet. Här finns också länkar till organisationer för mer fakta och information som berör vårt verksamhetsområde.

Rapport: Våldsutsatta kvinnors erfarenheter på Unga Kvinnors Värn

Utvärdering av journaler 2009-2014

Under åtta månader genomförde projektledaren Linnéa Hall en utvärdering av våldsutsatta kvinnors erfarenheter på UKV mellan åren 2009-2014. Nedan följer en sammanfattning av projektet.

Syftet med studien var att kartlägga och utvärdera kvinnornas erfarenhet av våld, psykisk och fysisk (o)hälsa samt kontakten med olika samhällsinstanser.

Detta gjordes genom att analysera 213 journaler mellan åren 2009-2014 med hjälp av kvantitativ innehållsanalys.

De största grupperna som placerades på UKV var kvinnor som utsatts för partnervåld och hedersrelaterat våld. Kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld är en grupp som kan ses som särskilt sårbar och som är i stort behov av extra hjälp och stöd. 
Dessa kvinnor hade högre grad av sömnstörningar och självmordstankar.

Resultaten visar även att hot och/eller våld mot kvinnorna fortsätter under boendetiden. Vikten av att kvinnorna får bo skyddat och får stöd i att hantera effekterna av våldet som kvinnan utsatts för innan och under boendetiden blir därför central.

En rekommendation är därmed att skyddade boenden har dygnet-runt-personal med mottagande och stöd under dygnets alla timmar.

Resultat från rapport

  • En närstående till kvinnan var i de flesta fall förövare
  • Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld var vanligast
  • Att etablera sig på arbetsmarknaden, samt att hitta en ny utbildningsplats var en utmaning för kvinnorna.
  • Var sjätte kvinna hade fysiska skador av våldet hon utsatts för och majoriteten av dessa kvinnor sökte läkarvård för dessa skador
  • Drygt var femte kvinna hade en terapeutisk samtalskontakt under boendetiden.
  • Ångest/oro, rädsla och sömnstörningar var de vanligaste psykiska åkommorna
  • Var femte kvinna uttryckte också suicidtankar under boendetiden
  • Var tredje kvinna som hade utsatts för våld valde att göra en polisanmälan
  • De två största grupperna som placeras, kvinnor utsatta för partnervåld och hedersrelaterat våld, uppvisar stor våldsutsatthet och psykisk ohälsa

Vad krävs för att leva ett självständigt liv?

I dialog med Orgio, Resurscentrum mot heders-relaterat förtryck och våld, sammanställde UKV år 2014 olika framgångsfaktorer i fall gällande kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld.

Framgångsfaktorer eller skyddsfaktorer för en god psykisk hälsa och för att kunna leva ett självständigt liv fritt från våld utifrån vår samlade erfarenhet:

– God självkänsla
– Förmåga att hantera skydd och säkerhet kring sitt boende och sin egen person
– Sysselsättning/självförsörjning
– Boende
– Nätverk

Detta arbetar vår personal aktivt med utifrån genomförandeplanen. Personalen stödjer kvinnans  utveckling i en process som till stor del handlar om att väcka kvinnans egen vilja och drivkraft. Empowerment är centralt i vårt arbete.

Hur vi kvalitetssäkrar​

UKV följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete. Det sker ständigt uppdaterande av rutiner kring skydd och säkerhet samt information om UKV:s trivselregler och möjligheten för kvinnor i boendet att framföra klagomål och synpunkter.

Det skyddade boendet har hög personaltäthet och kvalificerad bemanning dygnet runt. UKV:s kuratorer är alla utbildade socionomer. Personalgruppen, med både kuratorer och pedagoger, följer och stödjer varje placerad kvinnas process med gemensamma möten varje vecka.

Systematisk överlämning av viktig information kring de boende och verksamheten sker vid två tillfällen varje dag för personalen i tjänst. Personalen har regelbunden handledning. Vi för en dialog med socialtjänsten för att värna om kvalitén i verksamheten och den placerade kvinnans behov.

Alla ärenden följs upp med en utvärdering efter boendetidens slut såväl med klient som socialsekreterare. Självskattningsmaterial LiSat 11, fylls i tillsammans med kontaktpersonen vid flera tillfällen under tiden i boendet.