Vårt BOENDE

Tryggt boende på kvinnans villkor

För unga kvinnor som blivit utsatta för allvarligt våld, hot och övergrepp kan vi erbjuda ett skyddat boende​ och boende i skyddade träningslägenheter.

Vårt skyddade boende är ett HVB-hem med kvalificerad bemanning dygnet runt. Efter en placering på det skyddade boendet är det möjligt att få fortsatt stöd och behandling i eget tryggt boende. 

Två kuratorer, kontaktpersoner, ansvarar för det stöd varje kvinna får under boendetiden. Arbetet sker i samarbete med socialtjänsten och anpassas till kvinnans behov och förutsättningar.

Skyddat boende

Vårt HVB-hem har plats för åtta kvinnor i åldrarna 18-30 år utan medföljande barn. Vi tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk.
Två kuratorer, kontaktpersoner, ansvarar för det stöd varje kvinna får under boendetiden. 

Skyddat boende – metodik

På det skyddade boendet får kvinnan tid för återhämtning och stabilisering i en trygg och säker miljö. I samarbete med socialtjänsten tar vi fram genomförandeplaner. Vi gör sociala hot- och riskbedömningar, manualer och använder oss av olika samtalsmetoder där kvinnan själv är delaktig i att förändra sin livssituation.

Det kvalificerade kontaktmannaskapet (kuratorsstödet) är en viktig del i rehabiliteringsarbetet på det skyddade boendet och i skydds- och träningslägenheterna. Detta stöd anpassas efter kvinnans behov och förutsättningar och efter socialtjänstens uppdrag. 

Miljöterapeutiskt arbete

Ett stort fokus läggs på det miljöterapeutiska arbetet. Vi återskapar en vardag med struktur, sysselsättning, utbildning och andra aktiviteter för att främja kvinnans möjlighet till självständighet samt motverka nedstämdhet och psykisk ohälsa. Den genomsnittliga behandlingstiden hos oss är cirka tre månader.

UKV:s skyddade boende står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, och följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskriften 2011:9.
Vi kan ta emot kvinnor när som helst under dygnet och har öppet 365 dagar om året.

Skydds- och träningslägenhet

Efter en placering på det skyddade boendet kan vi erbjuda kvinnan fortsatt stöd och behandling i eget tryggt boende. Våra lägenheter hyrs ut fullt utrustade via avtal med socialtjänsten.

Utifrån socialtjänstens uppdrag och genomförandeplanen erbjuds kvinnan psykosocialt och praktiskt stöd genom en kontaktperson, en kurator. Stödet innefattar ofta regelbundna stödsamtal, våld- och traumabearbetning, samtal kring skydd och säkerhet, stöd i myndighetskontakter och framtida boendeplanering.

För att få bo i en skydds- och träningslägenhet behöver kvinnan ha någon form av sysselsättning. Kvinnan kan vid behov tillfälligt övernatta på det skyddade boendet.

Bemanning och kompetens

I det skyddade boendet har vi kvalificerad personal dygnet runt.

Våra erfarna och specialutbildade kuratorer är samtliga socionomer eller har annan akademisk utbildning. I verksamheten finns också personal med psykoterapeutisk kompetens (steg 1).

Kvinnorna är delaktiga i vad de behöver utveckla för kunskaper tillsammans med våra pedagoger och kuratorer. Tron på varje kvinnans förmåga genomsyrar vårt arbete.

Kvalificerat kontaktmannaskap

Kvalificerat kontaktmannaskap är en central del i UKV:s process. 
Kvalificerad kontaktperson är att likställa med Unga Kvinnors Värns arbetsbeskrivning för kuratorer, vars särskilda kompetens innefattar bred och djup kunskap om hot, våld och förtryck. 

Varje boende får två kuratorer, kontaktpersoner, som ansvarar för det stöd av både praktisk och psykologisk karaktär som kvinnan behöver under vistelsen. 

Kvalificerat kontaktmannaskap ingår som en självklar del i skyddat boende och i skydds- och träningslägenhet och anpassas till kvinnans behov och förutsättningar. Det kan också erbjudas inom UKV:s öppenvård.