Kristen grund
UKV vill möta och stärka unga kvinnor i deras egna existentiella och andliga frågor oavsett religion eller livsåskådning. En utgångspunkt i arbetet på UKV är att människor har existentiella, andliga och religiösa behov och erfarenheter. Religion är för många en omistlig del av den egna identiteten avseende både tro och tillit och kulturella uttryck, språk och tradition. UKV:s erfarenhet i mötet med unga kvinnor visar att tro kan ge styrka och vara till hjälp i kris och svåra situationer och att andligt sökande kan verka stärkande för människans hälsa.

Människosyn
Människan har ett okränkbart värde oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionalitet samt oavsett vad hon gör eller vad andra gör mot henne. Varje person är unik och äger sin berättelse, och bör mötas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Var och en har rätt och möjlighet till handling och förändring. Alla människor har ett ansvar för sig själv, sina livsval och sina medmänniskor, och bör därför uppmuntras att fatta egna beslut. 

På UKV vill vi med kärlek och kunskap stärka kvinnors makt över sina livsvillkor och rätt till ett eget liv. Kvinnor och män har lika värde. Både kvinnor och män har potential att växa och utvidga sina roller men kan ha könsstereotypa förväntningar på sig utifrån normer och samhällsstruktur. En samhällsstruktur med obalans mellan kvinnors och mäns makt har en begränsande och destruktiv inverkan på individ och samhälle. Detta vill UKV genom verksamheten medvetandegöra och motverka för att skapa öppnare och friare livsval.