Personal

Verksamhetschef och föreståndare
Erica Sandin, socionom och diakon med lång erfarenhet av chefs- och ledarskap i idéburen sektor. 

Behandlande personal
Åtta kuratorer med uppgift att utföra omvårdnad, kris- och traumabearbetning och vara praktiskt stöd för de boende kvinnorna. Alla har minst 3-årig akademisk utbildning, socionom eller beteendevetenskap, varav en har grundutbildning i psykoterapi, steg 1.

Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter varav en ledamot representerar Stockholms Domkyrkoförsamling och en ledamot Ersta Diakoni.
Styrelsen sammanträder 8–9 gånger per år.

Styrelsens sammansättning:
Kerstin Billinger, styrelseordförande
Pensionerad kyrkoherde

Inga-May Petersson, styrelseledamot
Diakon och arbetar som fängelsediakon, representerar Ersta diakoni i styrelsen

Marie Tullgren, styrelseledamot
Pensionerad ekonomi- och donationsfondsansvarig i Stockholms domkyrkoförsamling

Ewa Samuelsson, styrelseledamot
Lärare och f d kommunpolitiker

Per Egon Johansson, styrelseledamot
Politiker och företagare

Hjördis Mellberg, styrelseledamot
pensionerad f.d. chef inom landsting och kommun

Styrelsens uppgifter är fastställda i styrdokumentet Styrelsens arbetsordning